Offer & Demand Matching Service

View more..View more..

Funding Opportunities

View more..View more..

Welcome To

Η SM Crowd Finding είναι η πρώτη πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης του είδους της στην Ελλάδα.
Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της μακρόχρονης επιτυχημένης πορείας της SM Consulting, η SM Crowd Finding συνενώνει τις επιχειρηματικές ιδέες που αναζητούν χρηματοδότηση με επενδυτές που αναζητούν ιδέες τις οποίες θα στηρίξουν. Επίσης επιλέγει ευρωπαϊκά προγράμματα επιδότησης για την χρηματοδοτική υποστήριξη των ιδεών.
Εάν είστε εμπνευστής, εδώ μπορείτε να καταχωρίσετε την επιχειρηματική σας ιδέα, τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε στην κερδοφορία της, τη βιωσιμότητά της, τους στόχους της!
Εάν είστε επενδυτής, εδώ μπορείτε να βρείτε επιχειρηματικές ιδέες στις οποίες θα επενδύσετε το κεφάλαιο σας και την προσδοκία της επιτυχίας τους!
Κύριος στόχος είναι η κερδοφόρα απόδοση κάθε ιδέας που φιλοξενείται στην πλατφόρμα SM Crowd Finding. Ο στόχος ενισχύεται από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που η SM Consulting αναζητά και εξασφαλίζει για τις επιχειρηματικές ιδέες της πλατφόρμας.
Η στρατηγική της SM Crowd Finding έγκειται στην ανάδειξη ιδεών, στην προβολή τους στους κατάλληλους επενδυτές, στην στήριξη των ιδεών μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα, στην διαρκή ενημέρωση κάθε επενδυτή για την πορεία κάθε ιδέας , την πιθανή συμβουλευτική υπηρεσία για την εξέλιξη /βελτίωση των ιδεών και γενικότερα τη μέγιστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών και συμβουλών.
Με τη γνώση ότι η παρούσα οικονομική και επιχειρηματική ύφεση που βιώνει η χώρα δυσχεραίνει και αναχαιτίζει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των εν δυνάμει επιχειρηματιών, η πλατφόρμα SM Crowd Finding ανοίγει μια πόρτα ευκαιριών στην καινοτομία και την επιτυχία εν μέσω της κρίσης.
Αποτελώντας έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρηματιών και των αξιόπιστων ιδεών στοχεύει στην κερδοφορία με βάση την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.
Ο στόχος της κερδοφορίας μέσω της επένδυσης σε νέες ιδέες βασίζεται και σε κάτι ακόμη: την ειλικρινή σχέση που η SM Crowd Finding υπόσχεται να αναπτύξει μεταξύ των συνεργατών με στόχο την συνέχιση της κερδοφορίας σε βάθος χρόνου.
Περιηγηθείτε στις υπηρεσίες του Crowd Finding και γίνετε ο επόμενος εμπνευστής ή ο επόμενος επενδυτής μιας κερδοφόρας μοναδικής ιδέας!


SM Crowd Finding is the first platform of its particular kind to introduce collective fundraising in Greece.
Making the most of its experience and expertise, obtained over the course of the long-standing successful route of the SM Consulting, the SM Crowd Finding merges together those business concepts that seek funding, with entrepreneurs who are in search of ideas to represent and actualize. Moreover, SM Crowd Finding ops to accomplish the financial support of the appointed ideas with the participation of European subsidization programs.
If you happen to be an inspirer, in SM Crowd Finding you are given the opportunity to submit your business ideas and to analyze and discuss their potentiality, viability and purpose.
Alternatively, if you are an investor, SM Crowd Finding enables you to find exactly those worthy business ideas in which to invest your capitals and rest assured for their progression and success.
The main intention of the corporation is the accomplishment of the most profitable economic output for every individual idea that is presented in the platform. The achievement of this aim is guaranteed and supported by the utilization of European programs that SM Consulting looks for and insures for all the business conceptions posted on the platform.
Moreover, the strategy followed by SM Crowd Finding centers around elevating and addressing the appropriate ideas to the appropriate investors accordingly. The strategy also pertains to the support of those notable ideas with the aid of financial tools (i.e. European fundraisers) as well as the provision of constant information towards every investor with regard to the progression of each idea. Additionally, if needed, SM Crowd Finding provides a consultative service to help deal with the progression and improvement of the ideas and generally aims to offer the best possible quality of service and advice.
Always bearing in mind that the current economic and business recession that the country is coping with, generally impedes and prevents multiple potential entrepreneurs from actualizing their business plans and innovations, the SM Crowd Finding platform brings into existence an alternative series of opportunities in the form of profitable innovation, during the crisis that takes place.
SM Crowd Finding, providing a firm connection between businessmen and valuable ideas sets out to accomplish profit based on innovation, viable development, as well as sustainability.
The notion of profitability through investment into innovative ideas also bears its routes in the reliable and truthful bond that the SM Crowd Finding promises to establish and develop between the associates, aiming towards the preservation and continuation of the profit, over the course of time.
Thus, everyone is invited to browse through the services that Crowd Finding offers and become the next inspirer or investor of a profitable and innovative idea!

 Marketplace

Marketplace

 Offer & Demand Matching Service

Offer & Demand Matching Service

 Funding Opportunities

Funding Opportunities

Knowledge Base

 • STUDIES and PROJECTS – ΜΕΛΕΤΕΣ και ΙΔΕΕΣ

  Η πλατφόρμα SM Crowd Funding συγκεντρώνει, αξιολογεί και κατηγοριοποιεί τις καινοτόμες ιδέες. Στόχος είναι η εξέλιξή τους σε επιχειρήσεις που αποφέρουν κέρδος στους επενδυτές και/ή η στήριξή τους από ευρωπαϊκά προγράμματα. Κάθε ιδέα αξιολογείται και εντάσσεται στην ανάλογη κατηγορία με βάση τα κριτήρια του είδους, της επένδυσης, της πηγής χρηματοδότησης και της καινοτομίας.

  Visit Studies & Projects

 • GOOD PRACTICES – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  Οι Ιστορίες των Επιτυχημένων Ιδεών πρέπει να είναι ορατές από τους υποψήφιους εμπνευστές και επενδυτές. Έτσι, η αξιοποίηση των θετικών τους στοιχείων θα είναι εφικτή στην υλοποίηση των ιδεών της πλατφόρμας. Επίσης, θα είναι ορατό εάν επιχορηγήθηκαν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης, από αριθμό επενδυτών και εάν η βιωσιμότητά τους εξακολουθεί να υφίσταται στο πέρασμα του χρόνου.

  Visit Good Practices

SM Crowd Finding Platform

Αξιοποιούμε το διαδίκτυο, την τεχνογνωσία της SM Consulting και το δίκτυο των συνεργατών μας προκειμένου να φέρουμε κοντά, με αξιοπιστία και μετρήσιμο αποτέλεσμα τους επενδυτές με τις ιδέες. Η Ελλάδα, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγάλο φυσικό πλούτο, με ανθρώπους της καινοτομίας, με πολλές ευκαιρίες, αποτελεί έναν ιδανικό τόπο ανάπτυξης νέων ιδεών. Εμείς, απ’ άκρη σ’ άκρη, προσφέρουμε την τεχνογνωσία και την πείρα, προκειμένου οι ιδέες αυτές να υλοποιηθούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

 • Μελετίου Γεωγράφου 11, 45333, Ιωάννινα
 • Στέφανος Μαντζούκας
 • 2651048950, 6934345679
 • info@crowdfinding.gr

Innovative MS Products 78%
IPR 73%
Seed Funds 88%
SMEs 92%
Large Enterprise 71%
Public Authority 82%
Research Organization 77%
University 45%
Civil society 35%
NGOs 36%
Click to listen highlighted text!