European Funding Programs

wdt_ID Title Description Project website
24 LEADER Λευκάδας/Κέρκυρας 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατιγικής ΤΑΠΤοΚ» (Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα)

του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοκ) του ΠΑΑ 2014-2020»
στο πλαίσιο του «Τοπικού προγράμματος Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD με τίτλο «Καλές Πρακτικές Νησιώτικης Ανάπτυξης»

της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
http://www.smconsulting.gr/leader-%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82%ce%ba%ce%ad%cf%81%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b1%cf%82/
25 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 σύμφωνα με την οποία, οι επενδυτικοί φορείς είχαν δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων, στο εν λόγω καθεστώς μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020. http://www.smconsulting.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-43992016/
26 Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα παρέχει σε επιχειρήσεις δάνεια κεφαλαίου κίνησης, ορισμένης διάρκειας και ύψους, με σκοπό να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων και να ενισχυθεί η ρευστότητα τους. Το κράτος, μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για κάθε δάνειο, στο 40% του όγκου των δανείων που χορηγεί μια τράπεζα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο 30% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της στήριξης υπό ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή/και επιτοκίων) στις ελληνικές επιχειρήσεις.
http://www.smconsulting.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%af%ce%bd/
27 Πρόσκληση δημόσιων έργων CLLD/LEADER αλιείας της Ήπειρος Α.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Ε. Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Περιοχή παρέμβασης της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η παράκτια ζώνη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των Δήμων: Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, όπως αυτές περιγράφονται στον Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.
http://www.smconsulting.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%cf%89%ce%bd-clldleader-%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%84/
28 Πρόσκληση για επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της 19-3-2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. http://www.smconsulting.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%8c%ce%ba%cf%89%ce%bd-%cf%85%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac/
29 Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”

Η πρόσκληση αφορά:

Την ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης :
http://www.smconsulting.gr/1772-2/
30 Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας Η δράση αυτή στόχο έχει την επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
http://www.smconsulting.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/
31 Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «1-Άσυλο »

ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω»
http://www.smconsulting.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1/
32 Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «1 – Άσυλο»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων»
http://www.smconsulting.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%bf%ce%bb%cf%8d%ce%bd%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bc/
33 «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
http://www.smconsulting.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5/
Title Description Project website